Om NLP og innlæring

NLP er mental trening og forandringsarbeid

 

Det benytter kunnskapen om hvordan hjernen vår fungerer, og om hvordan sinnet og kroppen vår gjensidig påvirker hverandre. NLP gir opplæring i  hvordan du selv kan benytte disse egenskapene til å påvirke de forandringene du ønsker i livet ditt, innenfor områder som livsstilsomlegging, trening og kosthold.

Det åpner for muligheten til bevisst å kunne påvirke tilstanden din, så vel som andre områder som kan begrense din livsutfoldelse. For å få en forandring, må du gjøre noe annerledes! Start med deg selv; gjennom måten du tenker på, snakker på og beveger deg på, hvilket perspektiv du har på saken, og kroppsspråket ditt.

 

Dette står det i din makt å endre på. Med fokus på håp, motivasjon og inspirasjon, kan overskuddet av letthet, humor og glede forsterkes igjen. Du har kanskje større innflytelse i livet ditt enn hva du noensinne har forestilt deg. Når du gjør et aktivt forandringsarbeid på ett område, vil selv den minste endring kunne skape positive ringvirkninger av forandring på andre områder, helt av seg selv.

Om NLP:

 

NLP er FORANDRINGSARBEID. Det handler om hvordan hjernen vår fungerer, hvordan den og kroppen kommuniserer med hverandre, og hvordan vi selv kan påvirke denne kommunikasjonen. Vi er alltid i en eller annen sinnstilstand. Hvilken avhenger av hva vi tenker på, konsentrerer oss om, snakker om, gir oppmerksomhet til, fokuserer på, hvordan vi tenker om ting og vårt syn på verden. I tillegg kommer alt vi kommuniserer via kroppsspråk, positur og bevegelsesmønster.

 

Likeledes vil også våre forventninger om hva som kan skje, hvilke minner vi henter frem, hva vi tror er sannheten om ting, våre trossystemer og våre holdninger påvirket modus eller stemning vi skaper. Vi setter oss altså selv automatisk i ulike sinnstilstander, ofte helt ubevisst og utilsiktet. Så kanskje er det ikke hvor mye du gjør, eller hva du gjør som spiller størst rolle, men hvilken sinnstilstand du gjør det i?

"The power of words"

Har du merket hvor mye raskere du kan bli sliten eller dårlig i perioder med mer bekymring eller stress?

 

Hjernen og kroppen responderer på de ulike sinnstilstandene ut i fra hvilke beskjeder de gir. For eksempel kan smerte, bekymringer, engstelse o.l. signalisere at det er en form for fare på ferde. Og på samme måte som om man stod ovenfor en bjørn, vil både kropp og sinn da reagere med å forberede seg på flukt eller kamp til situasjonen er over. I vårt moderne samfunn skyldes slike "stresstilstander" helt andre utfordringer enn rovdyr, men kroppen reagerer fremdeles på samme måte. Vår tids trusler handler mer om usikkerhet rundt egen helse, økonomi, jobb eller familiesituasjon, og disse kan pågå over lang tid. Både kropp og sinn blir værende i en tilstand av alarmberedskap, med aktivering av muskler og ledd. Denne anstrengelsen kan tappe kraft fra andre områder som immunforsvar, fordøyelsessystemet, søvnkapasitet og fra hele vår generelle livsenergi. Kroppen tør aldri slappe helt av, og får dermed ikke fullt ut restituert seg. Sinnstilstander som bekymring eller grubling er altså ikke egnet for restitusjon eller tilfriskning, som paradoksalt nok er nettopp det vi egentlig ønsker å oppnå. Heldigvis er det mulig å lære hvordan man selv kan påvirke dette, og det er dette jeg underviser i.

Det er heller ikke alltid vi er i den beste sinnstilstanden for oppgaven vi skal gjøre. Stress eller lavt selvbilde kan dukke opp i de minst ønskede situasjoner, selv om vi i andre sammenhenger kan ha mer enn nok selvtillit. Det kan være før jobbintervju, møte med sjefen, eksamener, i nære relasjoner og familieforhold. Eller i en hver sammenheng der vi føler at vi ikke får til å yte vårt beste, der det kan dreie seg om mer generelle sinnsstemninger som misnøye, tristhet, frustrasjon eller irritasjon.

For at hjernen skal kunne gi kroppen beskjed om å gå over fra beredskap til restitusjon, må vi bevisst gjøre noen forandringer for å koble av anspentheten i systemet. Fokuset må flyttes fra det vi vil bort fra, over til det vi vil ha. For mens det å tenke på, eller snakke om for eksempel problemer eller smerter kan aktivere de områdene av hjernen som oppfatter fare og setter kroppen i dette stressmoduset, vil det å skifte fokus over på det MOTSATTE kunne utløse hormoner som varsler om at trusselen er over. Sentralnervesystemet kan da koble over til restitusjonsmodus igjen, og den samme energien frigjøres til å aktivere kroppens egne selvhelbredende krefter.

Så hvis vi ikke har det slik vi ønsker, kan vi legge til rette for forandring ved først å bli bevisst disse vanemønstrene, og deretter trene oss i å endre på dem ved å avlære slike tankebanene og programmere inn noen nye og bedre. Da kan vi bevisst velge å endre oss mot de sinnstilstandene som gjør oss i best mulig stand til å oppnå det vi egentlig vil.

"Kanskje er det ikke hvor mye du gjør,
eller hva du gjør som spiller størst rolle -
men hvordan SINNSTILSTAND du gjør det i."

Hva NLP Betyr:

 

Siden hjernen er plastisk, dvs. foranderlig, vil det å tenke i nye baner bokstavelig talt danne nye nevrologiske baner mellom hjernen og kroppen. Dette kalles innenfor NLP for Programmering, mens N står for Nevrologisk og L står for Lingvistisk. Til sammen blir dette; hvordan du programmerer hjernen og sentralnervesystemet til å fungere og kommunisere mest mulig hensiktsmessig, via språket og ordene du benytter. Det gjelder på 3 nivå, bestående av underbevissthet, bevissthet og kroppsspråk:

 

1. Indre dialog. (Hva vi sier til oss selv. Tanker. Minner. Framtidsperspektiv og forventninger.)

 

2. Ytre dialog. (Hvordan vi kommuniserer. Språk. Ordvalg.)

 

3. Kroppsspråk. (Positur. Kroppsholdning. Bevegelsesmønster. Mimikk.

 

Siden hjernen er plastisk, kan den danne nye spor av nervebaner med det samme den lærer noen nye instruksjoner som er mer hensiktsmessige enn de forrige. De gamle kan da samtidig få muligheten til å gro igjen av seg selv, som gamle stier i skogen når gjør når de ikke lenger blir brukt. Hjernen kan lære raskt, og produserer stadig nye celler, uavhengig av alder. Den trenger bare å gis et annet oppdrag. For tenke gjør du uansett. Det du KAN påvirke, er HVA du tenker på. Ved mental trening og bevisst repetisjon blir nye tankebanene like automatiske og normale som de vi hadde før. Ved øvelse blir de nye reaksjonsmønstrene lagret i underbevisstheten, som nevrologiske snarveier mot målet vi ønsker. I en slik sinnstilstand er det lite som kan stoppe deg i å skape det du vil ha.

"NLP (Neuro-Linguistic Programming) is an extremely effective way of making lasting rapid change in your life.  It is interested in how to make change as simple as possible, focusing on HOW the PRESENT & the FUTURE can be different rather than spending too much time asking WHY we have issues and dragging up the PAST, so it makes change an intriguing and often fun process.

 

* Neuro – the way our brains and minds work

 

* Linguistic – the way language affects the way our brains and minds work

 

* Programming – how our brain often seems to be working, sometimes against us,
   in very automated ways

Opplæring:

 

Å undervise i NLP innebærer blant annet å hjelpe mennesker i å skape de forandringene de ønsker i livet sitt, ved å lære dem opp i teknikker som gjør dem i stand til å selv forandre tankesett og trossystemer, og dermed selv sette seg i en sinnstilstand best mulig egnet til å oppnå de resultatene de ønsker. Man viser dem hvordan de får større klarhet i hva de egentlig vil og ønsker, hva de allerede er gode på, og hva de trenger å videreutvikle eller gjøre som neste steg hvis de står fast. Det går ut på å lære andre hvordan de selv  gjennom bevisstgjøring kan oppdage og anvende de ressursene og evnene de har, for å kommer videre mot målene eller drømmen. Sammen kartlegger vi styrkene, potensialene, utviklingsbehov og motivasjonsfaktorer, og øver på hvordan man kan anvende disse på en hensiktsmessig måte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved å lære slike redskaper for hvordan de bevisst kan anvende sinnet og hjernen, får de større innflytelse til å påvirke indre faktorer som stressnivå og selvtillit, som kan gi mer handlekraft i den ytre verden.  Ved  å få større komfortsone og et annet perspektiv, kan man oppdage muligheter og løsninger som før lå utenfor den horisonten man tidligere kjente. Da er de allerede et stort skritt nærmere det livet de ønsker å leve.

"Become able to make conscious
 decisions as to what state of
mind you are in"

Underbevisstheten går ofte på autopilot rundt gamle, foreldede reaksjonsmønster, og hvis vi henger oss opp i tanker som har sitt opphav i foreldede og feilaktige forestillinger om oss selv og verden, kan det være vanskelig å finne mer objektive og realistiske løsningsmuligheter. Et mønster er prosessen du ubevisst gjennomgår når du reagerer i en situasjon ,og som så i sin tur resulterer i hvordan du tilnærmer deg alle slags ulike livssituasjoner. F.eks .vil ting som om du anspenner kroppen din og overbelaster deg i ulike situasjoner, eller hvordan du forholder deg til andre i dine nære relasjoner være avhenger av hvilke erfaringer, forventninger og informasjoner hjernen din kobles opp mot. Dette vil så i sin tur resulterer i hvordan du opplever og tolker situasjonen før du responderer på den både praktisk og følelsesmessig.

Opplæring kan anvendes for å lykkes bedre innen så vel jobb- og karriereutvikling som innen helse, idrett og forretningsliv. Retningen NLP kombinerer mental trening med ny språkvitenskap. Kunnskap satt sammen på en ny måte gir et nytt og helt annerledes resultat; "For å få en FORANDRING, må du gjøre NOE annerledes!" Metoden tar utgangspunkt i at vi alle har de ressurser som skal til for å nå våre mål, og hjelper oss til å koble oss på de riktige ressursene egnet for de ulike situasjonene. Gjennom spørsmål som for de fleste kan oppleves som annerledes, trener vi oss opp til å se ting på en annen måte. Nye tanker åpner for nye perspektiv, som hjelper oss til å formulere mål og bli bevisst eventuelle selvpålagte begrensninger, få større klarhet i hva vi ønsker/trenger, og hva vi allerede kan. Fokus er på det vi vil og hvordan vi skal oppnå det, ved å utforme realistiske mål og delmål. Hjernen og kroppen kommuniserer konstant med hverandre, og dette kan vi trene oss opp i å ha større positiv innflytelse på.

Dette kan vi med ulike teknikker som bevisstgjøring og virkelighetstesting  snu om på, og forandre til det bedre. Nye baner dannes bokstavelig talt i nevrologien vår, og disse forsterker vi ytterligere ved at vi øver inn større samsvar mellom den indre dialogen (tanker, og det vi sier til oss selv), den ytre dialogen (språk, ordvalg, og det vi forteller til andre), og kroppsspråket vårt. Slik omsettes ord til handling - teori blir til praksis.

 

Når du blir klar over mønstrene dine, vil du få større valgfrihet, og befinne deg i en posisjon til å lære å gjøre ting på en annen måte. En væremåte som er mer i tråd med det du ønsker å oppnå, den du ønsker å være, og innerst inne er; deg selv.

"What if... you chose to be your best
"you" independent of what is going

on around you?"

NLP Kort Fortalt:

 

"Bruksanvisning" for Hjerne og Kropp: I dag medfølger som regel en tykk og omfattende bruksanvisning når du kjøper selv de enkleste ting. De viktigste redskapene vi har er faktisk de vi er født med, men det følger ingen manual med livet om hvordan vi kan bruke hjernen og kroppen slik at de spiller på lag med oss. Dette kan vi trene oss opp til.

 

1. Hjernen er sjefen! Det er DU som tar avgjørelser om hva den tenker på nå, ut i fra tidligere erfaringer og hvilke siste oppdatering du gir den nå.

 

2. Hjernen bruker denne informasjonen til å styre kroppen og seg selv. Mye av dette foregår ubevisst. Hjernen gjør en del automatisk basert på erfaringer, til dels uten at vi er klar over det. Den skiller ikke mellom positiv eller negativ oppfatning. Det er det vi gir oppmerksomheten til, tenker på eller snakker om som gir hjernen oppdatering. Vi kan altså påvirke hvordan hjernen opplever ting ved måten vi tolker ting på; som positivt eller negativt.

 

3. Rolige og optimistiske tankebaner får hele oss til å slappe av og restituere oss etter at vi har vært i jobbmodus, stressmodus, eller slitt med noe.

 

Kropp og sinn trenger da mest mulig fokus på de gode tankene, følelsene og reaksjonene. Det går an å påvirke hjernen til å snu de negative banene om til positive, ved å trene den tilbake til et bedre fokus. Det er dette vi bruker NLP til. Å lære hvordan vi kan roe ned hodet, slik at kroppen får mer av energien tilbake og kan komme seg lettere på bena.

 

-   Forandring av stress - og tankemønster

 

-   Kroppsspråk og bevegelsestrening

 

-   Indre motivasjon

"The problem with beliefs is
that we mistake them for facts"

 

For bestilling av kurs, ta kontakt på tlf/sms (+47) 98062029

Ann Schifte

Telf: +47 980 62 029

Org. nr: 981739132

Registrert i utøverorganisasjonen NLH